Vågskär

Ilmatar är ett nordiskt energibolag samt Independent Power Producer (IPP) som grundades 2011 och enbart fokuserar på förnybar energi. Ilmatar äger sina projekt under hela deras livscykel, som kan sträcka sig upp till 40 år. Som en del av den långsiktiga företagsstrategin planerar Ilmatar att utveckla, bygga, äga och driva vindkraft till havs i Finlands […]

Stormskär & Väderskär

Ilmatar är ett nordiskt energibolag samt Independent Power Producer (IPP) som grundades 2011 och enbart fokuserar på förnybar energi. Ilmatar äger sina projekt under hela deras livscykel, som kan sträcka sig upp till 40 år. Som en del av den långsiktiga företagsstrategin planerar Ilmatar att utveckla, bygga, äga och driva vindkraft till havs i två […]

Lax och flodpärlmussla i Lillpiteälven

På uppdrag av föreningen Lillpiteälvsgruppen genomförs en eDNA-undersökning med flerartsanalyser av fisk och musslor. Sammanlagt inventeras 13 lokaler i Lillpiteälven och dess mynningsområde. Studiens syfte var att undersöka fisk- och musselsamhället i stort, men med extra fokus på lax och flodpärlmussla samt vandringshinders påverkan på arternas utbredning. Data kan utgöra underlag för att identifiera lämpliga […]

Fisk och stormusslor i Nyköpingsån – påverkanalys av vandringshinder

På uppdrag av Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund genomförs en eDNA-undersökning med flerartsanalys av fisk och stormusslor. Sammanlagt inventeras 23 lokaler i Nyköpingsån samt biflöden, som placerades primärt uppströms vandringshinder. Syftet med uppdraget är dels att kartlägga artförekomst av fisk och musslor, dels att erhålla data som kan utgöra ett underlag för en påverkansanalys av vandringshinder på dessa […]

Fiskar, groddjur och Chytridiomykos (BD och BS) i Kalmar län

Denna undersökning är en del av länsstyrelsens regelbundna inventeringsuppdrag av våtmarker för att följa upp förekomst av groddjur, fisk och vattenburna groddjurssjukdomar i länet, samt utvärdera restaureringar av våtmarker. En eDNA-inventeringen av totalt 32 vattenförekomster utförs på uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län och Sportfiskarna. Resultatet kan utgöra underlag för framtida skydds- och åtgärdsprogram för […]

Svartmunnad smörbult i Stockholms län

I denna inventering av fisk som genomfördes på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm samlades 20 eDNA-prover in från Mälaren. Syftet var att undersöka fisksamhället i stort med särskilt fokus på svartmunnad smörbult. Resultaten jämfördes vidare med historiska nätprofisken. Studien visar att eDNA med fördel kan användas för att beskriva fisksammansättningen i en vattenförekomst då metoden […]

Den invasiva vandrarmusslan

Vandrarmussla är en invasiv art som spridit sig till Sverige via båttrafik och effektivt etablerat sig i flertalet vatten. När den väl etablerat sig kan det resultera i försämrad vattenkvalitet och bottenstruktur samt missgynna inhemska arter. Den kan också orsaka allvarliga skador på infrastruktur om den får fäste i vattenledningar och dylikt. På uppdrag av […]

Svartmunnad smörbult i Västerbottens län

I denna undersökning, på uppdrag av Länsstyrelsen i Västerbotten, genomförde vi en eDNA-inventering av den invasiva fiskarten svartmunnad smörbult. Totalt sex stationer provtogs vid tre tillfällen i juni, juli och augusti 2023. Arten påträffades som förväntat inte i något av proverna. Studien kan användas som ett inledande steg inom ett övervakningsprogram för att följa artens […]

Asp i Gullspångsälven

Aspens utbredning i Sverige är begränsad och främst knuten till vattenförekomster i Mälardalen, Emån, Dalälven, Vänern, Göta älv och Motala ströms vattensystem. I Gullspångsälven har det vid tidigare inventeringar påträffats individer av asp men huruvida det sker någon stabil lek är oklart. På uppdrag av Fortum genomförde vi en eDNA-inventering av fiskfaunan i Gullspångsälven med […]

Gullspångslax

Gullspångsälven hyser ett av få naturligt reproducerande bestånd av vild sötvattenlevande lax som är skyddsvärt både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. På uppdrag av Fortum genomförde vi en eDNA-inventering av fisk i Gullspångsälven med fokus på just detta laxbestånd. Förutom värdefull information om Gullspångslaxens förekomst inom det inventerade vattensystemet kunde även data över andra […]