Fiskar, groddjur och Chytridiomykos (BD och BS) i Kalmar län

Denna undersökning är en del av länsstyrelsens regelbundna inventeringsuppdrag av våtmarker för att följa upp förekomst av groddjur, fisk och vattenburna groddjurssjukdomar i länet, samt utvärdera restaureringar av våtmarker. En eDNA-inventeringen av totalt 32 vattenförekomster utförs på uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län och Sportfiskarna. Resultatet kan utgöra underlag för framtida skydds- och åtgärdsprogram för att uppnå miljömålen inom länet.

Fler projekt