Specialister på eDNA

Våra tjänster

Miljöövervakning med eDNA

Tack vare att alla levande organismer lämnar spår efter sig i form av små DNA-fragment kan vi genom genetiska metoder kartlägga den biologiska mångfalden i många typer av miljöer.

Vi har stor erfarenhet av fältplanering, provtagning, genetisk analys samt utvärdering av eDNA-data från vatten, snö och jord. Vi studerar organismgrupper som fisk, musslor, däggdjur, amfibier, svampar, alger samt bakterier, och utökar våra tjänster efter behov. 

Vi erbjuder biologiska inventeringar, undersökningar samt dataunderlag för myndigheter, företag, intresseorganisationer och lärosäten. Vi förser regelbundet kunder med pålitligt biologiskt data för bland annat tillståndsprövningar, recipientkontroll och naturvärdesbedömningar. 

Vi hjälper er genom hela processen från planering och provtagning, till resultat samt analytiska rapporter. Kontakta oss gärna för dina behov.

En forskare sitter bredvid en sjö. Han är ute för att ta prover och analysera djurlivet i sjön.

eDNA i akvatiska miljöer

Vatten

Vi har stor erfarenhet av både insamling och genetisk analys av eDNA från vattenmiljöer som våtmarker, sjöar, vattendrag och marina miljöer. Vi arbetar brett med storskaliga marina vindkraftsprojekt för tillståndsprövningar såväl som mindre artinventeringar av små dammar. Vi analyserar förekomst av bakterier, amfibier, fisk, musslor och marina däggdjur.

eDNA i snöspår

Snö

Vinteraktiva däggdjur som till exempel lodjur, isbjörn, järv och utter lämnar spår i snön under vintern. Spåren innehåller DNA som vi tar tillvara och analyserar för art, individ och kön. Metoden gör det möjligt att undersöka viltstammar och deras genetiska hälsa.

En person samlar in prover från isbjörns spår i snön.

eDNA i terrestra miljöer

Jord

Bakterier, svampar och evertebrater spelar en viktig roll för att upprätthålla friska ekosystem. Vi hjälper er kartlägga dessa annars svårinventerade organismgrupper genom att analysera spår av DNA i jord. Vi kan täcka stora områden på kort tid för att ge en högupplöst bild av mångfalden och identifiera biologiska värdekärnor i skog och mark.

Olika typer av analyser

Det finns flera olika typer av analyser som kan utföras med eDNA, beroende på frågan och vilken typ av organism som studeras.

Enartsanalys (qPCR/ddPCR)

Detta är en eDNA-analys som kan användas för att avgöra frånvaro/närvaro av en bestämd art i ett prov. qPCR/ddPCR mäter mängden mål-DNA som finns i ett prov och kan även ge uppskattningar av populationsstorlek. Metoden är vidare effektiv för att detektera sjukdomar, patogener och enskilda invasiva eller hotade arter.

Flerartsanalys (metabarkoding)

Detta involverar sekvensering av artspecifika DNA-regioner från ett blandat prov av eDNA. Detta kan användas för att identifiera alla arter som finns i ett prov genom en enda analys per artgrupp. Metabarkoding är särskilt användbar för att studera komplexa artsamhällen, som i jord eller vatten.

Metagenomik

Detta involverar sekvensering av allt DNA som finns i ett prov, inte bara målorganismen/målorganismerna. Metagenomik kan ge en mer heltäckande bild av den biologiska mångfalden som finns i ett prov och kan också användas för att identifiera funktionella gener.

Mikrosatelliter

Mikrosatelliter är små fragment av gener i cellkärnan och dessa fragment varierar i storlek mellan individer av samma art. Metoden används för faderskapsanalyser hos människan och för att bestämma släktskap, inavel och skillnader mellan populationer. MIX Research Sweden använder metoden för att identifiera individer av lodjur, snöleopard och isbjörn från eDNA som samlats in från snöspår. Resultaten används för att studera och identifiera hälsa och storlek av populationer. Analysen kan även göras på vävnadsprov.

Könsbestämning

eDNA från snöspår kan användas för att bestämma kön hos individer genom att identifiera små fragment av DNA från x- och y-kromosomer.