Fisk och stormusslor i Nyköpingsån – påverkanalys av vandringshinder

På uppdrag av Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund genomförs en eDNA-undersökning med flerartsanalys av fisk och stormusslor. Sammanlagt inventeras 23 lokaler i Nyköpingsån samt biflöden, som placerades primärt uppströms vandringshinder. Syftet med uppdraget är dels att kartlägga artförekomst av fisk och musslor, dels att erhålla data som kan utgöra ett underlag för en påverkansanalys av vandringshinder på dessa artgrupper. Resultaten kan utgöra underlag för framtida skydds- och åtgärdsprogram.

Fler projekt