Asp i Gullspångsälven

Aspens utbredning i Sverige är begränsad och främst knuten till vattenförekomster i Mälardalen, Emån, Dalälven, Vänern, Göta älv och Motala ströms vattensystem. I Gullspångsälven har det vid tidigare inventeringar påträffats individer av asp men huruvida det sker någon stabil lek är oklart. På uppdrag av Fortum genomförde vi en eDNA-inventering av fiskfaunan i Gullspångsälven med fokus på asp under artens lekperiod. Resultaten visade på en hög detektionsgrad på flera av de undersökta stationerna. Informationen kan användas för att rikta kompletterande inventeringar till de platser där höga detektionsgrader påträffades för att komma till klarhet över artens lekframgång i Gullspångsälven.

Fler projekt