Övervakning av biologisk mångfald

Varför eDNA?

Kartläggning genom vatten och jordprover

Effektiv och icke-dödlig

eDNA är ett kraftfullt verktyg för övervakning och kartläggning av biologisk mångfald. Analys av eDNA kan användas för en mängd olika syften, såsom att övervaka förekomsten av hela artsamhällen för att kartlägga den biologiska mångfalden, upptäcka invasiva arter i ett tidigt skede eller kartlägga utbredningen av sällsynta och hotade arter. Genom att samla in vatten- eller jordprover och analysera eDNA kan man erhålla en mer heltäckande bild av den biologiska mångfalden än vad traditionella metoder erbjuder. Resultatet utgör därmed ett gott underlag för bedömningar av miljöstatus i både akvatiska och terrestra ekosystem.

Identifiering av arter genom miljögenetisk analys

Miljö-DNA, eller förkortat eDNA, hänvisar till det genetiska material som organismer släpper ut i sin omgivande miljö. Detta genetiska material kan samlas in från en mängd olika källor, såsom jord, vatten, snö eller luft, och användas för att identifiera närvaro eller frånvaro av arter i en given miljö. eDNA har blivit ett alltmer populärt verktyg inom ekologi och bevarandebiologi för att övervaka biologisk mångfald.

Fördelarna med eDNA

Möjligheterna är många